Zásady pro ochranu osobních údajů
Pravidla ochrany osobních údajů

Základní informace

Společnost Litobal s.r.o., se sídlem Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5 – Košíře, IČO 26925800 (také jen „Společnost“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116730, jako správce zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Zákon“).

 

  1. POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PARTNERY A SPOLUPRACOVNÍKY SPOLEČNOSTI LITOBAL S.R.O.

Své osobní údaje máte pod kontrolou prostřednictvím vašeho uživatelského účtu, případně nás můžete kontaktovat.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání Vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s Vámi zpracováváme.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpracovány manuálně i automatizovaně, a to vlastními zaměstnanci správce osobních údajů.

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete, v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, u podnikatele i obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ;

informace z objednávek produktů a služeb, informace z emailové komunikace nebo jiné interakce, informace o uskutečněných finančních transakcích;

při návštěvě naší webové stránky o vás mohou být shromažďovány určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči a nastavení, informace o Vašem chování na webových stránkách (např. jaké odkazy navštívíte a jaké zboží je vám zobrazeno).

Vaše osobní údaje jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu a zneužití, a to prostřednictvím interních technických a organizačních opatření.

Souhlas se zpracováním

Souhlas se zpracováním udělujete dobrovolně samotným poskytnutím takovýchto osobních údajů prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách.

Prostřednictvím těchto Podmínek jste byli poučeni o svých právech v souladu s nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejícím zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů zároveň souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení správce na Vaši e-mailovou adresu, v rozsahu nezbytném pro vyřízení sjednaného obchodního případu.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat písemnou formou na adresu sídla správce. V případě porušení práv na ochranu osobních údajů je možno se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Doba zpracování

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu a přiměřenou dobu po jeho ukončení, resp. do odvolání souhlasu s jejich zpracováním.

Následně jsou uchovávány v nezbytném rozsahu, bez ohledu na Vámi udělený souhlas, po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů (např. u daňových dokladů je tato doba nejméně 10 let).

Poskytnutí údajů třetím stranám

Litobal s.r.o. nebude sdílet ani předávat žádné identifikovatelné informace o Vás třetím stranám bez Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet pouze se smluvními dopravci pro potřeby doručení konkrétní zásilky a související komunikace s Vámi; dále v případech vyžadovaných zákonem, například v souvislosti s výkonem státní správy, se soudními spory nebo jinými právními procesy.

V případě, že vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat, včetně uvedení komu osobní údaje předáváme.

Jestliže někdo předá vaše osobní údaje nám, musí Vás o tom rovněž předem informovat.

Pokud nám poskytujete osobní údaje třetích osob, je Vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

  1. POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO NÁVŠTĚVNÍKY PROSTOR SPOLEČNOSTI LITOBAL s.r.o.

Toto poučení se vztahuje na zpracování osobních údajů osob zachycených kamerovým systémem se záznamem provozovaným Společností (může zahrnovat také zaměstnance společnosti) (dále jen „Host“).

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje Hostů v rozsahu obrazového záznamu osoby, tj. v závislosti na kvalitě záznamu podobu (obličeje) osob a její chování v rámci monitorovaných prostor v areálech.

Společnosti:

* Husova 482; 676 02 Moravské Budějovice

* Lažínky 70; 676 02 Moravské Budějovice

* Šebkovice 174; 675 45 Šebkovice

 

Monitorované prostory jsou označeny informační tabulkou s textem:

PROSTOR JE SLEDOVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM   SE ZÁZNAMEM

Správce: Litobal s.r.o.

Jinonická 804/80, 158 00 Praha, IČO: 6925800

Kontakt: [email protected]

Účel: Ochrana života, zdraví a majetku

Práva subjektů: Přístup k informacím, oprava nebo výmaz

Podrobnější informace na adrese www.litobal.cz

 

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje Hostů jsou zpracovávány za účelem ochrany života, zdraví a majetku (zejména před krádeží nebo poškozením) a práv Společnosti a třetích osob z důvodu oprávněného zájmu Společnosti nebo jiných osob ve smyslu a za podmínek čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

 

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje Společnost získává v rámci provozu kamerových systémů.

 

Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro Společnost, se kterými bude Společnost spolupracovat. Aktuální seznam zpracovatelů spolupracujících se Společností na žádost Hostů společnost poskytne /zašle.

 

Doba uložení osobních údajů

Záznamy kamerového systému jsou zaměstnavatelem uchovávány po dobu 72 hodin, což je nezbytná doba, která slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání, krádeže apod. Tato doba může být přesáhnuta jen v případě, že by se záznam uchovával či předával při vyšetřování určitého incidentu nebo v případě mimořádných okolnosti, které vyžadují delší dobu uchování záznamů (např. celozávodní dovolená, mimořádná odstávka, státní svátky,  ochrana zdraví a bezpečnosti práce, zvýšené riziko možného incidentu ve stanoveném období apod). Doba uchování záznamu se pak prodlouží do vyřešení incidentu nebo uplynutí mimořádných okolností, kde maximum pro uchování záznamů je 14 dnů

  1. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ PRO PARTNERY A SPOLUPRACOVNÍKY A NÁVŠTĚVNÍKY PROSTOR SPOLEČNOSTI LITOBAL s.r.o.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám – subjektům údajů, jejichž osobní údaje Společnost zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. Společnost se snaží vycházet subjektům údajů při naplňováním těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 28 Zákona: Společnost na žádost subjektu údajů sdělí, zda zpracovává osobní údaje vztahující se k jeho osobě. Jestliže takové údaje Společnost zpracovává, předá je subjektu údajů a sdělí mu informace dle § 28 odst. 1 Zákona). Společnost postupuje bez zbytečného odkladu.

Ochrana práv dle § 49 Zákona: Každý subjekt údajů, který má za to, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo s touto hlavou, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  1. a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo
  2. b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména provedením opravy, doplněním nebo výmazem osobních údajů.

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Společnosti potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat Společnost o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. Neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Společnosti.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u Společnosti námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Společnosti nebo jiných osob (dle Nařízení).

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od Společnosti a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky a náměty, týkající se podmínek ochrany osobních údajů, obraťte se na kontakty uvedené na našich stránkách.