všeobecné obchodní podmínky platné od 1.10.219

(podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

 

Zhotovitel:

Obchodní firma:      Litobal s.r.o.

Sídlem:                    Jinonická 804/80, 15800 Praha 5 – Košíře

Zastoupený:            Ing. Zdenek Stojánek, funkce: jednatel

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, vložka C, oddíl 116730

IČ/DIČ:                    26925800 / CZ26925800

Bankovní spojení:    Raiffeisenbank CZK

Číslo účtu (Swift):    5014035098/5500 (RZBCCZPP)

Telefon/fax:             +420 568 423 403 / +420 568 423 404

Email:                      [email protected]

(dále jen jako „zhotovitel“ příp. „dodavatel“)

 

     1. Úvodní ustanovení a zástupci smluvních stran

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti účastníků obchodních závazkových vztahů mezi zhotovitelem a jeho zákazníky jako objednateli (dále jen „objednatel“) při uzavírání smluvních vztahů mezi podnikateli (dále jen „smlouva“).

1.2. Předmětné všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy, případně další smluvní dokumentace, svědčící o uzavření smluvních vztahů mezi stranami, kterým jsou například dodací listy, potvrzení o převzetí zboží, oběma stranami akceptovaná nabídka, či potvrzená objednávka atd.

1.3. Odchylná ujednání ve smlouvě, resp. smluvní dokumentaci, sjednaná mezi stranami má přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

1.4. Za zhotovitele jsou zmocněni dále jednat:
Ve věcech smluvních: Ing. Zdenek Stojánek, funkce: jednatel
Ve věcech technických a administrativních příslušný pověřený pracovník zhotovitele, uvedený jako kontaktní osoba v příslušném dokumentu (např. v potvrzení objednávky).

1.5. Za objednatele jsou zmocněny dále jednat ve věcech smluvních, obchodních, technických a realizačních kontaktní osoby uvedené v příslušných dokumentech (např. v potvrzení objednávky), případně jiný pověřený pracovník.

 

2. Účel smlouvy

2.1. Uzavřením smlouvy se zhotovitel zavazuje, že objednateli dodá dílo stanovené smlouvou. Zhotovitel v rámci svého provozu zhotovuje papírové výrobky, tj. krabice, kartonové obaly, tašky, sáčky, pytle, případně jiné obdobné produkty.

2.2. Objednatel se zavazuje, že od zhotovitele dílo převezme a zaplatí za jeho provedení smluvní cenu podle podmínek stanovených ve smlouvě.

2.3. Všechny skutečnosti obsažené ve smlouvě a sdělené při obchodním styku v rámci přípravy a realizace smlouvy považují smluvní strany ve smyslu § 1730 občanského zákoníku za důvěrné a zavazující se dodržovat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti se smlouvou dozvěděly.

 

     3. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je provedení díla na náklad a nebezpečí zhotovitele a jeho následné převzetí objednatelem, za což se objednatel zavazuje dílo za podmínek uvedených ve smlouvě převzít a uhradit sjednanou cenu díla.

3.2. Dílem se rozumí zhotovení papírových výrobků (např. krabic, kartonových obalů, tašek, sáčků, pytlů atd.) dle konkrétních požadavků objednatele a jeho volby z nabídky předložené zhotovitelem (dále jen „nabídka“), z níž si objednatel na základě písemné objednávky vybral konkrétní papírové výrobky (dále jen: „objednávka“), jejichž vyhotovení zhotovitel potvrzuje a jsou specifikovány v potvrzení objednávky, vyhotovené zhotovitelem, která tvoří nedílnou součást smlouvy (dále jen: „potvrzení objednávky“), když součástí díla je i tisková příprava a nátisk, resp. další vizuální prvky, vytvořené zhotovitelem, pokud je tak stanoveno v objednávce, či v potvrzení objednávky (dále společně jen: „dílo“ nebo „předmět díla“ případně „zboží“). V potvrzení objednávky je vymezeno konkrétní zboží, včetně rozměrů a označení, dále množství kusů, cena za jeden kus bez DPH, celková cena s DPH, včetně sazby DPH, datum dodání zboží a případné další údaje, sjednané mezi stranami.

 

     4. Dodací podmínky

4.1. Dohodnuté místo plnění předmětu díla dle smlouvy je stanoveno ve smyslu ustanovení § 1954 občanského zákoníku v provozovně zhotovitele dle určení a volby konkrétní provozovny zhotovitelem samotným.

4.2. Sjednaný čas plnění ve smyslu ustanovení § 1958 občanského zákoníku je smluvními stranami stanoven datem uvedeným v potvrzení objednávky jako datum dodání.

4.3. Objeví-li se v průběhu prací technické či jiné překážky, které nevznikly zaviněním zhotovitele a nebylo je možno předem předvídat, sjedná se nový termín dodání v písemném dodatku ke smlouvě.

4.4. Zhotovitel je oprávněn předat objednateli dokončené dílo i před uvedeným termínem předání díla, což je povinen v dostatečném předstihu oznámit objednateli, který je oprávněn, nikoliv povinen, zboží v takto určeném termínu převzít. Nepřevezme-li objednatel zboží ve sděleném termínu, platí pro převzetí díla datum dodání.

4.5. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo nejpozději do termínu uvedeného v odst. 4.2. těchto všeobecných obchodních podmínek, za současného splnění obou následujících podmínek:
a) Objednatel nejpozději do čtyř (4) pracovních dnů od uzavření smlouvy doručí zhotoviteli grafický návrh potisku zboží, a to v elektronické podobě ve formátu *.pdf (v křivkách, vektorech).
b) Objednatel ve lhůtě splatnosti zálohové faktury (zálohového listu), vystavené podle odstavce 6.2. těchto všeobecných obchodních podmínek, uhradí ve prospěch účtu zhotovitele zálohu ve výši dle odst. 6.2 těchto všeobecných obchodních podmínek, není-li tato podmínka mezi stranami vyloučena dle odstavce 6.3. těchto všeobecných obchodních podmínek.

4.6. Dobu prodlení objednatele s plněním některé z výše uvedených podmínek zhotovení zboží dle odstavce 4.5. těchto všeobecných obchodních podmínek se prodlužuje sjednaná doba pro zhotovení a předání zboží (doba dodání).

4.7. Způsob dopravy bude určen dle objednávky objednatele, vyplývající z nabídky zhotovitele a v případě, že nejsou podmínky dopravy mezi stranami písemně sjednány, platí, že zboží odveze objednatel, případně jím sjednaná osoba na své náklady z provozovny určené zhotovitelem nejpozději do pěti (5) dnů ode dne zhotovení zboží. Doprava není součástí předmětu díla, pokud není mezi stranami výslovně písemně stanoveno jinak.

4.8. Převzetí zboží je objednatel nebo jím pověřená osoba povinna potvrdit na dodacím listu zhotovitele. Vedle podpisu osoby, která zboží převzala, musí být na dodacím listu vypsáno její jméno, pracovní zařazení u objednatele, či vztah k objednateli a uvedeno datum převzetí zboží.

4.9. Skutečné množství zboží zhotovené zhotovitelem na základě smlouvy se může od množství vymezeného v potvrzení objednávky odchylovat o následující množství v případě vymezeného druhu zboží:
1. sáčky, tašky, pytle
– 5 000 – 10 000 ks ± 1 500 kusů
– 10 001 – 20 000 ks ± 15%
– 20 001 a více ± 10 %
2. kartonové obaly
– 100 – 1000 ks ± 10%
– 1000 a více ks ± 5%

4.10. Objednatel je povinen bez výhrad převzít a uhradit skutečné množství zboží zhotoveného zhotovitelem s ohledem na předcházející odstavec těchto všeobecných obchodních podmínek při zohlednění povolené odchylky v množství zboží.

 

5. Cena díla, způsob úhrady a lhůta splatnosti

5.1. Cena díla je určena smluvními stranami v potvrzení objednávky dle ceny za jeden kus zboží a počtu jednotek zboží. Cena díla se může dle okolností změnit za podmínek předpokládaných v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

5.2. Přesný seznam a specifikace položek, jež jsou předmětem dodávky, je uveden v potvrzení objednávky, a to včetně vymezení jejich cen bez DPH a s DPH.

5.3. Lhůtu a způsob splatnosti ceny zboží, ceny přetiskové přípravy je určena v článku 6 těchto všeobecných obchodních podmínek, případně mohou být tyto údaje upraveny v objednávce, vyplývající z nabídky, resp. v potvrzení objednávky, a pokud se údaje v těchto všeobecných obchodních podmínkách liší od objednávky, či potvrzení objednávky, platí mezi stranami údaje uvedené v objednávce, či potvrzení objednávky ohledně způsobu úhrady za zboží a délky splatnosti. Údaje stanovené v objednávce a potvrzení objednávky se považují mezi smluvními stranami za sjednané. Liší-li se údaje v objednávce a potvrzení objednávky, platí údaje v potvrzení objednávky.

5.4. Pokud je zboží expedováno na europaletách, je v nabídce zhotovitele zaslané objednateli uveden způsob, jakým budou palety účtovány, vyměněny, zálohovány atd., a to dle konkrétních podmínek a dohody smluvních stran, k jejíž změně může dojít dle momentální situace při objednávce, odběru zboží, případně při jiné příležitosti.

 

     6. Platební podmínky a fakturace

6.1. Veškeré platby objednatele na základě zálohových faktur (zálohového listu) a konečné faktury vystavených zhotovitelem přijímá zhotovitel bezhotovostně na účet vymezený v záhlaví těchto všeobecných obchodních podmínek.

6.2. Platba bude realizována úhradou splátek z celkové ceny na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem ke dni uzavření smluvního vztahu, když záloha ve výši určené zhotovitelem, tj. částkou, příp. procentuálním poměrem (např. 50 %) z ceny díla včetně DPH, bude uhrazena zhotoviteli na základě zálohové faktury, vystavené ke dni uzavření smlouvy, splatné do 10 dnů od doručení objednateli.

6.3. Právo požadovat zálohu, včetně stanovení její výše a splatnosti, má výlučně zhotovitel a využití tohoto svého práva vůči objednateli prokáže uvedením takového údaje v nabídce, objednávce, potvrzení objednávky, či jiné např. emailové komunikaci a následným vystavení zálohové faktury. V takovém případě se má mezi smluvními stranami za to, že byla záloha sjednána. Není-li záloha mezi smluvními stranami uvedena v nabídce, objednávce, potvrzení objednávky, či jiné např. emailové komunikaci, případně nevystaví-li zhotovitel do deseti (10) pracovních dnů od platnosti smlouvy zálohovou fakturu, má se mezi smluvními stranami za to, že záloha nebyla sjednána a v takovém případě se neuplatní mezi stranami podmínky stanovené v odst. 6.2. a 4.5. písm. b) těchto smluvních podmínek.

6.4. Konečná faktura bude vystavena po předání hotového díla objednateli se splatností dle nabídky, objednávky, či potvrzení objednávky. Liší-li se splatnost v těchto listinách, platí vždy splatnost uvedená v nabídce. Podkladem pro vystavení konečné faktury bude dodací list o předání a převzetí díla podepsaný objednatelem, resp. jím pověřenou osobou. Sazba DPH bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

 

     7. Výrobní tolerance a odchylky

7.1. Objednatel výslovně prohlašuje, že bere na vědomí, že při výrobě objednaného zboží může z technologických důvodů docházet k nepřesnostem a odchylkám, které zhotovitel není schopen zcela odstranit. Objednatel dále bere na vědomí, že u zboží, které vyhovuje tolerancím těchto odchylek a nepřesností uvedených v tomto článku všeobecných obchodních podmínek, není objednatel oprávněn uplatňovat odpovědnost za vady z důvodů těchto odchylek a nepřesností.

7.2. Pro tyto odchylky a nepřesnosti při výrobě jsou mezi stranami stanoveny následující tolerance a ujednání:
1. Tolerance rozměrů tašek, sáčků a pytlů
7.1 tloušťka papíru: ± 0.005 mm
7.2 šíře výrobků vyjma pytlů o rozměrech nad 500 x 900 mm: ± 10 mm na šířce a bočním skladu, ± 20 mm na délce.
7.3 výška výrobku: ± 5 mm
7.4 šířka složeného dna: ± 5 mm
7.5 umístění uch: ± 5 mm v horizontálním i vertikálním směru
7.6 výšková pozice plochých držadel 60 ± 10 mm
7.7 výšková pozice twist držadel 90 ± 10 mm
7.8 boční posun držadel proti sobě ± 5 mm

2. Tolerance umístění potisku
a) vzdálenost potisku od spodního okraje tašky nebo sáčku: ± 5 mm
b) vzdálenost potisku od bočních okrajů tašky nebo sáčku: ± 5 mm
c) vzdálenost potisku od spodního okraje pytle o rozměrech nad 500 x 900 mm: ± 8 mm
d) vzdálenost potisku od bočních stran pytlů: ± 10 mm

3. Tolerance rozměrů Kartonových obalů
a) šířka, délka, výška kartonu: ± 5 mm
b) kvalita materiálu je definovaná označením materiálu a tabulkou kvalit – na vyžádání

7.3. Pro případ odchylky barevnosti potisku je stanoveno následující:
1. Objednatel výslovně bere na vědomí, že vzhledem k používanému potiskovanému materiálu a vzhledem k používané tiskové technologii může být barevné podání potisku odlišné od barevného podání dodaného kontrolního nátisku nebo vzorku tisku. Důvodem této odlišnosti jsou rozdílné chemické a fyzikální vlastnosti barev a materiálů používaných při výrobě kontrolního nátisku nebo vzorku tisku a při výrobě na zařízeních zhotovitele.

2. Objednatel dále výslovně bere na vědomí, že vzhledem k používanému potiskovanému materiálu a vzhledem k používané tiskové technologii může být barevné podání potisku přímých barev Pantone® odlišné od barevného podání těchto přímých barev ve vzorníku přímých barev Pantone®. Důvodem této odlišnosti jsou rozdílné chemické a fyzikální vlastnosti barev a materiálů používaných při tisku vzorníků přímých barev Pantone® a při výrobě na zařízeních zhotovitele. Důvodem této odlišnosti je dále rozdílnost barevného podání přímých barev Pantone® v různých vzornících přímých barev Pantone® od stejného výrobce.

3. Objednatel dále výslovně bere na vědomí, že v případě, kdy odmítne být přítomen při prvním najíždění zakázky (počátek zhotovení zboží), dává tímto výslovný souhlas zhotoviteli k jeho vlastnímu subjektivnímu zhodnocení správnosti barevného podání zakázky. V takovémto případě nevzniká objednateli právo na reklamaci barevnosti na základě rozdílného vnímání barev obou zúčastněných stran. Právo na reklamaci barevnosti objednateli vzniká pouze v případě, kdy dojde k výslovné a nezpochybnitelné záměně barev na výrobku, např. záměna červené a zelené barvy.

4. Možností, jak předejít sporům je přítomnost objednatele, případně jím pověřené osoby u nátisku role (zboží). Termín najíždění nátisku určuje zhotovitel, tolerance pro čekání na objednatele je určeno na maximální dobu tří (3) hodin od stanoveného termínu a času. V případě že objednatel nebude u nátisku přítomen i přes oznámení, má se za to, že dává výslovný souhlas zhotoviteli, že odchylka barevnosti v toleranci gama 3 není závadou.

5. Objednatel dále výslovně bere na vědomí, že kartony jsou určené jako koncový obal – většina vlnitých i hladkých lepenek nemá atest pro přímý styk s potravinou. Zákazníkovi proto vždy doporučujeme

vložit do obalu bariéru nebo jiný ochranný materiál, který je atestován pro přímý styk s potravinou.

 

     8. Práva z vadného plnění

8.1 Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, příp. § 2099 až 2117, § 2161 až 2174, a § 2615 až 2619 občanského zákoníku.

8.2 Práva z vadného plnění uplatňuje objednatel u zhotovitele, zasílá zboží a činí další faktické úkony na adrese: Lažínky 70, 676 02 Moravské Budějovice .

8.3 Jakmile objednatel zjistí vadu, oznámí tuto bez zbytečného odkladu zhotoviteli a zboží zhotoviteli předá, nebo jej podle pokynů zhotovitele uschová nebo s ním jinak vhodně naloží, aby mohla být vada přezkoumána.

8.4 Oznámením vady bez zbytečného odkladu se má za to, že objednatel vadu vytkl poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se vada projevuje. Vadu lze vytknout do šesti (6) měsíců od převzetí zboží.

8.5 Jedná-li se o skrytou vadu, která nelze při řádné prohlídce zjistit, oznámí objednatel takovou vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let od převzetí zboží.

8.6 K uplatnění vad je dále nutné předložit doklady o prodeji zboží vystavené zhotovitelem objednateli, zejména objednávku, příp. potvrzení objednávky, dodací list a daňový doklad (fakturu). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle objednatele (uplatnění práva z vadného plnění) zhotoviteli.

8.7 Je-li vada zboží odstranitelná, může objednatel žádat opravu zboží nebo doplnění toho, co chybí, případně může žádat přiměřenou slevu z ceny.

8.8 Nelze-li vadu zboží odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může objednatel žádat přiměřenou slevu z ceny, případně může odstoupit od smlouvy.

8.9 Vytkne-li řádně a včas objednatel vady zboží, je zhotovitel povinen zahájit odstranění vad nejpozději do třiceti (30) dnů od uplatnění vad a odstranit je dle jejich charakteru v přiměřené době. Po odstranění vad zpracuje zhotovitel zápis, kterým předá opravené zboží objednateli.

8.10 Při odstraňování vad zboží je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, kterou je zhotovitel oprávněn podle okolností vady vyžadovat. V případě neposkytnutí takové součinnosti není zhotovitel odpovědný za včasné vyřízení reklamace.

8.11 Zhotovitel nepřebírá odpovědnost za vady způsobené nesprávným používáním zboží, stejně jako vad způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

8.12 Plyne-li z prohlášení zhotovitele nebo z dodacího listu, že zhotovitel dodal menší množství zboží, nevztahuje se na chybějící zboží ustanovení o vadách.

 

     9. Smluvní pokuty a náhrada škody

9.1 Smluvní pokuta za porušení povinností je vymezena následovně:
a) Při prodlení objednatele s úhradou kterékoliv faktury, zálohové faktury, či zálohové holistu, vystavených zhotovitelem na základě smlouvy, má zhotovitel nárok požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení objednatele s úhradou.

b) Při prodlení objednatele s odvozem zboží po lhůtě stanovené v odstavci 4.7. těchto všeobecných obchodních podmínek má zhotovitel nárok na smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou paletu, na níž je umístěno zboží objednatele, a to za každý započatý den prodlení objednatele s odvozem zboží z místa plnění po lhůtě sjednané smlouvou nebo všeobecnými obchodními podmínkami.

9.2 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat vedle smluvní pokuty nejen náhradu škody způsobenou jim porušením povinnosti druhé smluvní strany, na níž se vztahuje smluvní pokuta, ale jsou oprávněny domáhat se i náhrady škody přesahující takovou smluvní pokutu.

 

     10. Práva a povinnosti smluvních stran

10.1 Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a do předání zboží nese nebezpečí škody na zhotovované zboží. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem jeho protokolárního předání a převzetí.

10.2 Vlastnické právo k materiálům, věcem a předanému dílu nabývá objednatel dnem úplné úhrady ceny díla.

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že dílo dle předmětu smlouvy bude mít vlastnosti uvedené v technických normách a předpisech, které se na provádění díla vztahují jako celek.

10.4 Objednatel výslovně bere na vědomí, že zhotovitel je podle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění povinen označit každý kus zboží identifikačním značením pro zhodnocení obalových odpadů. Pokud objednatel nesouhlasí s označením, tuto skutečnost uvede v objednávce. V takovém případě je povinen uhradit objednatel zhotoviteli veškeré sankce, které byly zhotoviteli státními orgány stanoveny na základě takového požadavku objednatele.

10.5 K uzavření smlouvy mezi stranami dojde i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (např. emailem, faxem), kdy zhotovitelem odeslaná smlouva o dílo bude s opatřeným podpisem zhotovitele zaslána (včetně příloh) elektronicky objednateli, který zajistí fyzický, či elektronický podpis oprávněnou osobou a takto podepsanou smlouvu, včetně podepsaného potvrzení objednávky, zašle zhotoviteli elektronicky, či poštou nazpět. Doručením takto podepsané smlouvy zpět zhotoviteli se má smlouva za platnou a účinnou.

 

     11. Předání a převzetí díla

11.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením v odpovídající kvalitě na základě dodacího listu, podepsaného objednatelem.

11.2 Objednatel je povinen dílo převzít do pěti (5) dnů po jeho řádném dokončení.

11.3 Rizika týkající se díla přecházejí ze zhotovitele na objednatele v den protokolárního předání jednotlivých částí díla.

 

     12. Vyšší moc a doručování

12.1 Zhotovitel neporuší smlouvu nebo nebude jinak odpovědný v důsledku jakéhokoliv prodlení nebo jiného neplnění svých závazků podle smlouvy a všeobecných obchodních podmínek, jestliže jeho prodlení nebo jiné neplnění smluvních závazků je způsobeno vyšší mocí. Plnění závazků se v takovémto případě prodlužuje o dobu působení této vyšší moci. Za vyšší moc se považují události, které jsou vymezeny obecně závaznými právními předpisy České republiky a platnou judikaturou.

12.2 Nebude-li některou ze smluvních stran formou písemného oznámení doručeného způsobem v tomto článku sjednaným určena jiná adresa pro doručování, doručuje se na adresy uvedené v záhlaví smlouvy, případně v záhlaví objednávky či potvrzení objednávky.

12.3 Jakýkoli dokument či písemnost se má za doručenou i v případě, kdy adresát této písemnosti na adrese uvedené v záhlaví smlouvy, případně v záhlaví objednávky či potvrzení objednávky, písemnost nepřevezme, a to dnem, kdy se písemnost vrátí odesílateli a nevrátila-li se písemnost odesílateli, má se za doručenou patnáctým dnem od odeslání písemnosti.

12.4 Jakýkoli dokument či písemnost se má za doručenou i v případě, že dojde k odmítnutí převzetí, a to dnem, kdy se taková zásilka vrátí odesílateli, a nevrátila-li se písemnost odesílateli, má se za doručenou patnáctým dnem od odeslání písemnosti.

12.5 Doručuje se formou doporučeného dopisu a není vyloučena forma doručování prostřednictvím doporučeného dopisu s dodejkou do vlastních rukou.

12.6 Mimo předcházející odstavec těchto všeobecných obchodních podmínek lze doručovat písemnosti i emailem, faxem, datovou schránkou, či jiným způsobem elektronické komunikace a tento způsob má stejné důsledky jako v případě doporučeného psaní.

 

     13. Trvání smlouvy

13.1 Od smlouvy lze jednostranně odstoupit, pokud by jedna ze smluvních stran porušila ustanovení smlouvy závažným způsobem.

13.2 Za závažné porušení ze strany zhotovitele se považuje zejména nedostatky kvality nebo množství, které zhotovitel ani po opakovaném upozornění nenahradil bezvadným plněním.

13.3 Za závažné porušení ze strany objednatele se považuje zejména:
a) prodlení objednatele s placením faktur delší než 30 dnů po řádné splatnosti,
b) opakované překážky ze strany objednatele nebo třetích osob bránící řádnému a/nebo včasnému provádění prací a dokončení díla.

13.4 Odstoupení musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Toto odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé straně.

13.5 Smlouva může být zrušena i dohodou obou smluvních stran.

13.6 Za důvody, pro které je zhotovitel před zhotovením zboží oprávněn od této smlouvy odstoupit, se považuje rozhodnutí o vstupu objednatele do likvidace, podání návrhu na prohlášení konkurzu na majetek objednatele či prohlášení konkurzu na majetek objednatele.

 

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Pro posuzování závazkových vztahů ze smlouvy je rozhodné právo české.

14.2 Majetkové spory, či jiné spory, které vyplynou ze smluvních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem, a které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu v České republice, kterému svěřují pravomoc rozhodnout mezi nimi případný spor vzniklý ze smluvních vztahů mezi stranami.

14.3 Jako jazyk rozhodný pro řešení sporů je zvolen jazyk český.

14.4 Smluvní vztahy mezi stranami se řídí českým právem a právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

14.5 Pokud by znění smlouvy umožňovalo dvojí výklad, bude platit vždy ten, který směřuje hospodárněji k dosažení splnění závazku.

14.6 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2019.

 

V Moravských Budějovicích dne 30. 9. 2019

___________________
Zhotovitel